Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, producten en diensten verklaren wij onze algemene voorwaarden van toepassing.

Retouradres

Aquariumhuis Romberg Hugo de Grootplein 25 2613 VL Delft

Winkeladres

Aquariumhuis Romberg Hugo de Grootplein 25 2613 VL Delft

E-mailadres

webshop@romberg.nl

Telefoon

+31 (15) 2125846

Artikel 1 – Algemeen, reikwijdte en toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Aquariumhuis Romberg te sluiten overeenkomsten. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Aquariumhuis Romberg: de vennootschap onder firma “Aquariumhuis Romberg ” v.o.f. te Delft.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie door Aquariumhuis Romberg een prestatie of leverantie wordt verricht. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, is de natuurlijke persoon door wie of ten wiens behoeve opdracht is gegeven tot het sluiten van de overeenkomst naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van die overeenkomst. Van deze voorwaarden afwijkende of aanvullende bepalingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk met Aquariumhuis Romberg zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever en derden zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Indien één of meerdere van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen worden.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Overeenkomst, offerte en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand nadat Aquariumhuis Romberg uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst, opdracht of offerte, of nadat de opdrachtgever een aanbod van Aquariumhuis Romberg aanvaard heeft tenzij Aquariumhuis Romberg het aanbod binnen 10 dagen na aanvaarding door de opdrachtgever intrekt zonder uitvoering te hebben gegeven aan de overeenkomst.

2.2 Indien in de acceptatie door de opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte van Aquariumhuis Romberg worden aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst pas tot stand, indien Aquariumhuis Romberg aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

2.3 Aan kennelijk vergissingen of schrijffouten in de offerte of enige andere aanbieding kan Aquariumhuis Romberg niet worden gehouden. Tenzij anders aangegeven, heeft de offerte of aanbieding een geldigheidsduur van 30 dagen. Indien de door opdrachtgever bestelde zaken niet op voorraad zijn, dan wel deze speciaal door Aquariumhuis Romberg dienen te worden besteld is Aquariumhuis Romberg gerechtigd een aanbetaling van maximaal 50% te eisen, alvorens een overeenkomst wordt gesloten of aan een gesloten overeenkomst uitvoering wordt gegeven.

Artikel 3 – Overeenkomst tot onderhoud

3.1 De overeenkomst tot onderhoud is te allen tijde door de opdrachtgever opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf het moment van opzegging.

3.2 Voor overeenkomsten met bepaalde overeengekomen duur geldt dat de uitvoeringstermijn bij benadering overeengekomen geacht te zijn, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld. Een bedongen uitvoeringstermijn gaat niet in dan nadat de overeenkomst tussen de partijen definitief is en alle voor de uitvoering van die prestatie noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Aquariumhuis Romberg.

3.3 Indien de uitvoeringstermijn bij benadering is overeengekomen, is Aquariumhuis Romberg verplicht zich zoveel mogelijk aan deze uitvoeringstermijn te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor gevolgschade ingevolge een overschrijding, hoe ook genaamd. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn wordt Aquariumhuis Romberg een nadere termijn gegund om alsnog na te komen. Overschrijding van een indicatieve uitvoeringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht op niet nakoming c.q. opschorting van enige jegens Aquariumhuis Romberg aangegane verplichting.

3.4 Indien Aquariumhuis Romberg gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit of -bereidheid van opdrachtgever is Aquariumhuis Romberg gerechtigd de uitvoering van werkzaamheden of de levering van materialen op te schorten totdat opdrachtgever genoegzame zekerheid heeft gesteld voor de betaling daarvan. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Aquariumhuis Romberg als gevolg van deze vertraging geleden of te lijden schade.

3.5 Aquariumhuis Romberg heeft het recht alleen te dienen bij aquarium onderhoudswerkzaamheden als dienend (advies) orgaan en kan niet aansprakelijk gesteld worden op eventuele levens van vissen, koralen en / of planten. Werkzaamheden worden verricht door opdrachtgever ter ondersteuning van de hobby en opdrachtgever accepteert het risico dat er gewerkt wordt met levende organismen.

3.6 Indien Aquariumhuis Romberg in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aquariumhuis Romberg  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Aquariumhuis Romberg worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aquariumhuis Romberg zijn verstrekt of locaties niet vrijelijk aan Aquariumhuis Romberg  ter beschikking zijn gesteld, heeft Aquariumhuis Romberg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.7 Indien Aquariumhuis Romberg door opdrachtgever wordt gevraagd te assisteren bij verhuizingen. Is Aquariumhuis Romberg niet aansprakelijk voor eventuele overlijden van dieren tijdens dit proces. Aquariumhuis Romberg verricht werkzaamheden als hulp en advies orgaan voor opdrachtgever welke hiervoor toestemming geeft en het risico accepteert.

Artikel 4 – Extra kosten, meerwerk, minderwerk
4.1 Kosten die ontstaan zijn doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering van het werk mogelijk te doen, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht. Meer- of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de opdrachtgever worden verlangd of voor het juist functioneren van de gekochte artikelen nodig zijn.

4.2 Indien het verrichte meerwerk bestaat uit een aanvullende levering van goederen waarvoor vaste verkoopprijzen worden gehanteerd, is de opdrachtgever die winkelprijs verschuldigd.

Artikel 5 – Levering en eigendomsvoorbehoud
5.1 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken direct af te nemen in de winkel van Aquariumhuis Romberg.

5.2 Indien uitdrukkelijk overeengekomen, zullen de gekochte zaken bij de opdrachtgever worden bezorgd en/of geïnstalleerd. Bezorging en installatie geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.3 Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht, blijven de door Aquariumhuis Romberg gebruikte, feitelijk geleverde of te verwerken materialen eigendom van Aquariumhuis Romberg.

5.4 De goederen welke onder eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 6 – Prijzen en betaling
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt als betalingstermijn een periode van 14 dagen na factuurdatum.

6.2 Bij te late betaling is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke. Over het openstaande bedrag is de opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5 % per maand verschuldigd, ingaande op de 15e dag na factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een gehele maand gerekend.

6.3 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij het navolgende geldt:
– Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Aquariumhuis Romberg aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Aquariumhuis Romberg wordt voldaan.
– Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Aquariumhuis Romberg aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 7 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
7.1 Onder reclame wordt verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde zaken of materialen, dan wel de uitvoering van het werk. Reclames kunnen door de opdrachtgever bij Aquariumhuis Romberg slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken of na installatie daarvan. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of had kunnen zijn.

7.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Aquariumhuis Romberg, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Aquariumhuis Romberg geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

7.3 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Aquariumhuis Romberg te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Aquariumhuis Romberg te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Aquariumhuis Romberg in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Aquariumhuis Romberg  in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Aquariumhuis Romberg de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Aquariumhuis Romberg, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Aquariumhuis Romberg te retourneren en de eigendom daarover aan Aquariumhuis Romberg te verschaffen, tenzij Aquariumhuis Romberg anders aangeeft.

7.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Aquariumhuis Romberg daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

7.7 Op aanschaf van levende haven, vis en koraal, geldt een verkorte garantietermijn van 48 uur, welke termijn ingaat op het moment van aanschaffen van de levende haven. De overige bepaling omtrent reclamatie zijn overeenkomstig van toepassing. Om aanspraak te kunnen maken op vervanging of vergoeding van de aanschaf dient de opdrachtgever:

– de aanschaf overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden en adviezen van Aquariumhuis Romberg te behandelen;
– binnen 48 na aanschaf Aquariumhuis Romberg te verwittigen van ziekte of overlijden van de aanschaf; – de aanschaf in een afgesloten zak in te vriezen, en tezamen met een watersample en de aanschaf bon, mee te brengen naar Aquariumhuis Romberg, opdat Aquariumhuis Romberg de oorzaak van overlijden kan vaststellen. Indien het overlijden van de levende haven niet aan Aquariumhuis Romberg te wijten is dan zullen de kosten voor onderzoek bij opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij Koop op Afstand
8.1 Bij de aankoop van producten op afstand heeft de opdrachtgever in de hoedanigheid als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na levering, één en ander in overeenkomst met de Wet Koop op Afstand. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

8.2 De opdrachtgever die gebruik maakt van het recht van herroeping, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Aquariumhuis Romberg aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Aquariumhuis Romberg. Zo spoedig mogelijk nadat Aquariumhuis Romberg in kennis is gesteld van het voornemen van de opdrachtgever om de overeenkomst op afstand te herroepen en – indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel – zal Aquariumhuis Romberg de herroeping per e-mail bevestigen.

8.3 Tijdens deze herroepingstermijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De opdrachtgever is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan. Aquariumhuis Romberg is gerechtigd deze waardevermindering aan de opdrachtgever in rekening te brengen en te verrekenen met de van de opdrachtgever ontvangen betalingen.

8.4 Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door Aquariumhuis Romberg is bevestigd.

8.5 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

8.6 De navolgende producten zijn uitgezonder van herroeping:

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  • alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Aquariumhuis Romberg is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aquariumhuis Romberg aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aquariumhuis Romberg toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.2 Aquariumhuis Romberg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen schade door glasbreuk, uitstroming van water, schade van derden, winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 Aquariumhuis Romberg draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door de opdrachtgever te bewijzen.

9.4 Evenmin aanvaardt Aquariumhuis Romberg enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door de opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Aquariumhuis Romberg zijn verteld of ter hand zijn gesteld.

9.5 In geen geval aanvaardt Aquariumhuis Romberg aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor de opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

9.6 Indien Aquariumhuis Romberg aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aquariumhuis Romberg beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.7 De aansprakelijkheid van Aquariumhuis Romberg is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.8 Aquariumhuis Romberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen een negatief advies van Aquariumhuis Romberg in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden, doch zal Aquariumhuis Romberg alles in het werk stellen om de eventuele mogelijke schade tot een minimum te beperken.

9.9 Aquariumhuis Romberg aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er schade voortvloeiend uit constructies, werkwijze waarvan in de toekomst mocht blijken dat door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen deze constructies c.q. werkwijze achterhaald mochten blijken te zijn.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom
10.1 Aquariumhuis Romberg behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Aquariumhuis Romberg heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Winkelwagen
[]